trajectory.cat

les forces

QUÈ SÓN LES FORCES?

Les forces, en física, són accions capaces de provocar la deformació o un canvi d’estat de moviment d’un cos.

Perquè una força es manifesti, necessitem dos cossos, un que fa l’acció (força) i l’altre sobre el qual actua aquesta força, és a dir, podem dir que les forces són interaccions entre dos cossos.

TIPUS DE FORCES

A la natura, segons la física moderna hi ha quatre forces fonamentals que determinen totes les formes d’interacció de la matèria:

  1. Força nuclear forta: manté units els components dels nuclis atòmics, i actua indistintament entre dos nuclis qualsevol (protons o neutrons).
  2. Força nuclear feble: responsable de a desintegració beta dels neutrons.
  3. Força electromagnètica: afecta als cossos elèctricament carregats, causant de transformacions físiques i químiques d’àtoms i molècules.
  4. Força gravitatòria: força d’atracció que un tros de matèria exerceix sobre un altre, i afecta tots els cossos.

A més podem classificar les forces de moltes maneres diferents, un exemple seria classificar-les segons si hi ha contacte directe entre els cossos que hi intervenen:

  • Forces de contacte: els dos cossos tenen les seves superfícies en contacte directe. L’exemple més clar és la força de fregament (on la força depèn de la superfície en la qual el cos està lliscant i sempre tindrà sentit contrari al del moviment de l’objecte).
  • Forces que actuen a distància: no hi ha contacte directe entre els cossos, com per exemple la força de la gravetat.
Força de fregament

COM ES MESUREN LES FORCES?

Per mesurar les forces utilitzem el newton (N), segons el Sistema Internacional (SI).

L’aparell que s’utilitza per mesurar la intensitat d’una força és el dinamòmetre. Aquest consta d’una molla amb un indicador dintre d’un tub marcat amb una escala, i es basa en la llei de Hooke, la qual diu que la força aplicada a una molla i l’allargament que pateix aquesta són directament proporcionals.

Segons la llei de Hooke:

Esquema d’un dinamòmetre i el seu funcionament

COM ES REPRESENTEN LES FORCES?

La força és una magnitud vectorial, per tant, hem de saber tant el valor de la intensitat com la direcció, el sentit i el punt d’aplicació de la força per poder descriure-la.

COMPOSICIÓ DE FORCES

Quan actuen diverses forces sobre un cos les podem substituir per la força resultant (FR) , la qual equival a totes elles juntes.

Ens podem trobar en diverses situacions:

1. Mateixa direcció i sentit:

2. Mateixa direcció però sentit oposat:

3. Direcció diferent:

Cas particular on les forces són perpendiculars; apliquem el teorema de Pitàgores

Anterior Publicar

Deixar una resposta

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de