trajectory.cat

la cinemàtica

La cinemàtica és una branca de la física que estudia el moviment dels objectes sòlids i la seva trajectòria en funció del temps, sense preocupar-se de les causes que el provoquen. Per això, utilitza la velocitat i l’acceleració de l’objecte que es mou, que descriuen com canvia la posició en funció del temps.

  • VELOCITAT: el ritme amb què canvia la posició un cos.
  • ACCELERACIÓ: canvi de velocitat.
Representació de la trajectòria d’un objecte, mostrant la posició en un moment concret de la trajectòria.

Un factor important de la cinemàtica és el moviment. El moviment és el canvi de posició d’un cos al llarg del temps. Els cossos que es mouen s’anomenen mòbils i es consideren com a un sol punt, perquè d’aquesta manera tota massa es troba concentrada en aquest punt.

File:Pelota.gif - Wikimedia Commons
En aquest cas, el mòbil és la pilota i fa un moviment vertical.

El moviment sempre depèn de l’observador i del sistema de referència que s’utilitzi:

  • El sistema laboratori: és el sistema de referència que es troba en la superfície terrestre i poden ser els edificis que hi estan fixats (exemple: aula, una casa, el carrer…), ja que tots aquests objectes estan en repòs respecte la superfície de la Terra. Els eixos de coordenades estan fixos al terra:
Sistema de referència de coordenades cartesianes.

El sistema fora del laboratori: és aquell sistema que té el seu origen de coordenades fora del sistema laboratori. Per exemple: el centre de la Terra, del Sol o de la galàxia.


Podeu consultar més informació sobre el moviment a: https://movfisica.cat/

pròxim Publicar

Anterior Publicar

Deixar una resposta

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de