trajectory.cat

POSICIÓ

La posició és una magnitud vectorial que serveix per fer referència a un punt en un sistema de coordenades. Se sol representar per la lletra ř (que les seves components són x i y). En unitats del sistema internacional es mesura en metres. 

Per determinar la posició d’un punt P d’una trajectòria, triem un sistema de referència format pels eixos OX i OY. El punt P es determina amb l’origen d’un vector OP. Aquest vector s’anomena vector de posició, r , del punt P.

En aquesta imatge s’hi representa els vectors: ř o OP- de posició [la web https://movfisica.cat/ explica què són els vectors].
També existeixen altres vectors com: el vector velocitat (mitjana, instantània), el vector acceleració (mitjana, instantània)…

El mòdul de ř es calcula a partir de l’expressió:

Per determinar la posició d’un objecte necessitem fer-ho respecte d’un sistema de referència fix. Així doncs, la posició serà la distància de l’objecte fins a l’origen del sistema de referència. 

Quan la posició de la partícula va variant en el temps, el valor de r (mòdul i/o direcció) també va variant amb el temps. S’expressa amb la funció r(t) anomenada equació del moviment.

EQUACIÓ DEL MOVIMENT:


EXEMPLE:

Enunciat: El moviment d'un projectil és determinat per la següent equació del moviment:  ř (t) = ti + (t² + 2)j, on t és el temps en segons. Calculeu la posició quan t=4.

Fórmula:

Apliquem la fórmula de l'enunciat i substituïm la t per la dada de l'enunciat, en aquest cas, 4.

 ř (4) = 4i + (4² + 2)j m

Calculem:

ř (4) = 4i + (4² + 2)j m = (4i + 18j) m

R/ La posició del projectil serà (4i + 18j)m al segon 4.

pròxim Publicar

Anterior Publicar

0 Comentaris

Deixar una resposta

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de