trajectory.cat

TRAJECTÒRIA

La trajectòria és la línia imaginària que uneix tots els punts pels quals passa el cos en el seu moviment. Les formes de les trajectòries són variades, encara que podem classificar-les en:

  • Rectilínies: les quals descriuen una trajectòria recta. En aquest grup hi podem trobar:
    • Horitzontals: el mòbil es desplaça respecte l’eix x
    • Verticals: el mòbil es desplaça respecte l’eix y

Una persona, qualsevol objecte o vehicle, van en una trajectòria horitzontal si segueixen una línia recta (la carretera, la vorera…)

pelota cayendo al suelo. espontaneidad | Bienvenidos a Descubrirlaquimica
Qualsevol objecte que es deix caure des d’una certa alçada, pot caure amb una trajectòria vertical.

  • Curvilínies: aquest és grup molt variat, les diferents trajectòries que hi formen part es caracteritzen per descriure una corba.
Trayectoria - Wikipedia, la enciclopedia libre
Aquesta pilota fa una trajectòria parabòlica
Una pilota lligada a un fil descriu una trajectòria circular gràcies a la força aplicada per la mà
La Terra descriu una trajectòria el·líptica al voltant del Sol.
Quan el gronxador està en moviment traça una trajectòria pendular
S’anomena trajectòria oscil·latòria o vibratòria quan el cos es mou en oscil·lacions o vibracions en torn a un punt d’equilibri
  • Irregulars: Es dona el cas quan el moviment és imprevisible i, per tant, la trajectòria també ho és.
EL vol d’aquest pterodàctil descriu una trajectòria irregular, ja que té una plena llibertat de moviment.

Les components del vector de posició en funció amb el temps s’anomenen equacions paramètriques de la trajectòria: 

x=x(t)   ;   y=y(t)

En eliminar el paràmetre t de les equacions anteriors, obtenim l’equació de la trajectòria:

f(x,y) = 0


EXEMPLE:

Un moviment en el pla XY queda descrit per les equacions paramètriques:
x = t² + 2
y = t²-1

Determina:
- L'equació de la trajectòria:

L’equació de la trajectòria és una relació entre les coordenades del mòbil en la qual ja no figura el temps. És a dir, de les equacions paramètriques eliminem el temps i busquem y = y (x), (y en funció de x).

x = t² + 2

y = t²-1 ⇒ t²= y + 1 ⇒ x = (y+ 1) + 2

x = y + 3  ⇒  y= x - 3

R/ L'equació de la trajectòria és y= x - 3


- Fes el gràfic de la trajectòria:

1- Fem una taula aplicant l'equació:
X Y
0-3
4 1
10 7
2- Dibuixem el gràfic:

Així doncs, la trajectòria és rectilínia.

pròxim Publicar

Anterior Publicar

0 Comentaris

Deixar una resposta

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de